پنج منطقه در خاورمیانه که در آنها زمستان در راه است

نگاه خود را بچرخانید.نباید گذاشت تضادها موقعیت ها را از ما بگیرند.شاید زمستان به پایان خود نزدیک باشد اما با کمی چرخش نگاه از برخی مکان هایی که همیشه با خود سرما را به یاد می آورند ، بتوانیم فرصت های دیگری را در مکان های جدید ، برای بهره بردن از این فصل زیبا بیابیم...