کیپ تان ، افسانه ای واقعی !

دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی که به خاطر پوشش گیاهی متنوع ، طبیعت زیبا و وحشی و اقتصاد قوی آن شهرت یافته است.کیپ تان شهر شبه مقدسی که مردمانش به آن عشق می ورزند.