فصل تنوع روزهای تکراری شروع شد

لذت شنا کردن در آسمان با آبهای شفاف مالدیو . این جمله قطعا یک عنوان نیست ، بلکه واقعیتی است که تنها با ید از نزدیک آن را لمس کنید . این آبها در کنار جذابیت فرهنگهای مختلفی که در کنار ریشه های مختلف نژادی بوجود آمده اند و مهمان نوازی مردم مالدیو ، این زیبای دوست داشتنی را بیش از پیش محبوب کرده است ...