Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
Fishermens Harbour Urban
درباره ی هتل فیشر منز هاربور هتل Fishermens Harbour Urban hotel
امکانات هتل فیشر منز هاربور هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.7
راحتی
7.8
امکانات هتل
7.6
عملکرد کارکنان
7.5
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.0
اینترنت رایگان
7.7
منطقه و دسترسی
7.5
امتیاز کاربران :