SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
SANDPIPER
درباره ی هتل سند پیپر هتل SANDPIPER hotel
امکانات هتل سند پیپر هتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
5.8
راحتی
6.3
امکانات هتل
5.8
عملکرد کارکنان
5.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.4
اینترنت رایگان
6.1
منطقه و دسترسی
6.6
امتیاز کاربران :