Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
Surtel Hotel
درباره ی هتل سورتل Surtel Hotel hotel
امکانات هتل سورتل
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
6.6
راحتی
7.9
امکانات هتل
7.0
عملکرد کارکنان
7.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.0
اینترنت رایگان
2.5
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :