Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
Lazzoni
درباره ی هتل لازونی Lazzoni hotel
امکانات هتل لازونی
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.8
راحتی
9.1
امکانات هتل
9.0
عملکرد کارکنان
8.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.0
اینترنت رایگان
8.5
منطقه و دسترسی
8.7
امتیاز کاربران :