Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
Grand de Pera
درباره ی هتل گرند د پرا Grand de Pera hotel
امکانات هتل گرند د پرا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.2
راحتی
7.6
امکانات هتل
7.7
عملکرد کارکنان
8.7
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.8
اینترنت رایگان
8.3
منطقه و دسترسی
9.0
امتیاز کاربران :