Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
Montagna Hera Hotel
درباره ی هتل مونتاگنا Montagna Hera Hotel hotel
امکانات هتل مونتاگنا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
6.6
راحتی
6.8
امکانات هتل
6.7
عملکرد کارکنان
6.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
6.3
اینترنت رایگان
6.9
منطقه و دسترسی
6.9
امتیاز کاربران :