Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
Centara Grand World
درباره ی هتل سنتارا گرند Centara Grand World hotel
امکانات هتل سنتارا گرند
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.6
راحتی
9.2
امکانات هتل
8.7
عملکرد کارکنان
7.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.6
اینترنت رایگان
8.6
منطقه و دسترسی
8.6
امتیاز کاربران :