Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
Queen-s Astoria
درباره ی هتل کویین آستوریا Queen's Astoria hotel
امکانات هتل کویین آستوریا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.5
راحتی
8.3
امکانات هتل
8.0
عملکرد کارکنان
8.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.2
اینترنت رایگان
8.5
منطقه و دسترسی
8.5
امتیاز کاربران :