Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
Ashlee HUB
درباره ی هتل اشلی هاب Ashlee HUB hotel
امکانات هتل اشلی هاب
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
6.0
راحتی
6.4
امکانات هتل
6.3
عملکرد کارکنان
6.6
ارزش قیمت نسبت به خدمات
6.4
اینترنت رایگان
5.5
منطقه و دسترسی
7.2
امتیاز کاربران :